مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


دریافت اطلاعات Version در لینوکس
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
2
4

روش 1 - کافیست در خط فرمان بنویسید:

lsb_release -a

روش 2 - در خط فرمان بنویسید:

cat /etc/*release

اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0