مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


دریافت خطای 127 در هنگام اتصال WinSCP به سرور Ubuntu
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
1
3

در این شرایط SSH به درستی کار می کند ولی WinSCP به درستی کار نمی کند.


در اواخر فایل /etc/ssh/sshd_config تغییر را در Subsystem ایجاد کنید:

#Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp

اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0