مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

فراخوانی OnClickListener داخل Fragment
وحید گروسی  2 سال پیش  2 سال پیش
0
2
2

ایجاد رویداد onClick داخل Fragment و استفاده از آن برای تشخیص view
ایجاد intent برای رفتن از فرگمنت به اکتیویتی دیگراسنیپ
FileFragment.javaMainActivity.java+
length : 0 words : 0 lines : 0