مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

مدیریت بهتر xml ها با ایجاد امکان پوشه بندی در گردل
وحید گروسی  2 سال پیش
0
2
8

sourceSets {
  main {
    manifest.srcFile 'src/main/AndroidManifest.xml'
    res.srcDirs = [
        'src/main/res/layout/layouts_fragments',
        'src/main/res/layout',
        'src/main/res'
    ]
  }
}

}


اسنیپ
gradle+
length : 0 words : 0 lines : 0