مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Flush DNS

کاشی زاده  4 سال پیش  3 سال پیش
0
1
5

خالی کردن کش DNS در سیستم عامل های مختلف


سیستم عامل Windows

ipconfig /flushdns

سیستم عامل OS X

OS X 10.4 : lookupd -flushcache
OS X 10.5 : dscacheutil -flushcache
OS X 10.7 : sudo killall -HUP mDNSResponder
OS X 10.9 & 10.10.4 : sudo dscacheutil -flushcache
OS X 10.11 & 10.12 : sudo killall -HUP mDNSResponder

سیستم عامل Linux

sudo /etc/init.d/nscd restart