مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

افزودن Subtitle به MP4 به صورت Overlay با استفاده از FFMPEG

کاشی زاده  4 سال پیش  3 سال پیش
0
1
1

ffmpeg -i video.mp4 -i null.png -filter_complex "[0:0][1:0]overlay=main_w-overlay_w-10:10,subtitles=subtitle.srt" -c:a copy output.mp4