مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

آپدیت RealTime اطلاعات سطر های ریسایکلر ویو
وحید گروسی  2 سال پیش
0
1
1

1 - Adapter ساخته شده را به implements RecyclerView.OnItemTouchListener می کنیم.
2- private GestureDetector gestureDetector;اسنیپ
ReportActivityRecyclerAdapter+
length : 0 words : 0 lines : 0