مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

استفاده از JSON در جاوا / اندروید


uncocoder  4 سال پیش  4 سال پیش
1
10
22

استفاده از JSON به عنوان یک فرمت استاندارد و بهینه در اندروید به سادگی ممکن است و برخی از عملیات اصلی در این Snip ذکر شده.


فرض کنیم:

  • متغیر jsonString یک String حاوی اطلاعات با فرمت صحیح JSON است که می تواند نمایانگر یک Object یا Array از جنس JSON باشد.
  • متغیر jsonArray یک نمونه از کلاس JSONArray باشد.
  • متغیر jsonObject یک نمونه از کلاس JSONObject باشد.
  • متغیر key یک String است که می خواهیم اطلاعات را از آن کلید بخوانیم یا در آن بنویسیم. ( در JSON Object کاربرد دارد )
  • متغیر index یک integer است که می خواهیم اطلاعات را از آن شماره بخوانیم یا در آن بنویسیم. ( در JSON Array کاربرد دارد )

داریم:

  • Parse JSON String : نحوه خواندن jsonString و تبدیل آن به یک Object قابل دسترسی
  • Accessing Values : دسترسی به مقدار داخل یک JSON در عمق 1 ( و بالاتر )
  • Inserting Value : درج مقدار درون یک JSON
  • Iterating index : دسترسی ترتیبی به عناصر یک JSON Array

نکات مهم:

  • هر جا نیاز باشد از مدیریت خطا به شیوه try...catch یا هر شیوه دیگری استفاده می کنیم.

اسنیپ
Parse JSON StringAccessing ValuesInserting ValueIterating index+
length : 0 words : 0 lines : 0