مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

ایجاد Alias در CentOS

کاشی زاده  3 سال پیش
0
1
3

با استفاده از Alias ها می توانید دستورات مورد نظر در CentOS خلاصه کنید.


وارد فایل شده و طبق نمونه قرار داده شده Alias مورد نظر را ایجاد کنید.

nano  ~/.bashrc
alias alias_name='command'
alias sysres='systemctl restart'

در انتها فایل را ذخیره کرده و سپس دستور زیر را برای بازنشانی alias ها اجرا کنید.

. ~/.bashrc