مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

غیر فعال کردن DNS Cache در Firefox

کاشی زاده  3 سال پیش  3 سال پیش
0
1
6

1-وارد Firefox شوید.
2-در AddressBar مقدار about:config را وارد کنید.
3-در بخش جستجو نام Preference های زیر را به ترتیب وارد کنید.

network.dnsCacheExpiration
network.dnsCacheEntries

4-در صورت وجود مقادیر آن ها را با 0(صفر) تغییر دهید و یا در صورت عدم وجود تنظیمات مورد نظر را در Firefox اضافه کنید.
5-در نهایت Firefox را Restart کنید.