مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

ایجاد Repository در Gitlab

کاشی زاده  3 سال پیش  3 سال پیش
0
1
3

آماده سازی پروژه در سایت Gitlab

1-ایجاد یک حساب کاربری در سایت gitlab.com
2-ایجاد یک پروژه Repository جدید

اتصال به Gitlab

1-به پوشه پروژه بروید.
2-ابزار GitBash را اجرا کنید.
3-با توجه به نوع وضعیت پروژه طبق دستوراتی که در این لینک داده شده پروژه لوکال را به Gitlab متصل کنید.

نکته :

چنانچه از SSH برای اتصال به Gitlab استفاده می کنید، پیش از اجرای دستور git push -u origin master طبق دستورات زیر یک کلید ssh تولید کنید و یا از کلید قبلی استفاده کنید.
1-ابتدا یک کلید ssh را با استفاده از دستور زیر ایجاد کنید.

ssh-keygen -t rsa -C "your.email@example.com" -b 4096

2-یک مسیر را برای ذخیره سازی فایل وارد کنید و یا از مسیر پیش فرض استفاده کنید.
توجه داشته باشید چنانچه مسیر پیش فرض را تغییر داده اید با استفاده از دستور زیر کلید ssh را در سیستم اضافه کنید.

ssh-add ssh_file_path

3-فایل کلید عمومی را انتخاب کرده و باز کنید.
4-محتوای داخل فایل را به طور کامل کپی کنید.
5-به سایت Gitlab بروید و در بخش Profile -> SSH Keys متن کپی شده کلید عمومی را در بخش مربوطه درج کنید.
6-کلید جدید را با زد گزینه add به Gitlab اضافه کنید.