مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Hello Kotlin
وحید گروسی  2 سال پیش  2 سال پیش
1
1
1

و سلام بر کاتلین و اسنیپ


گرفتن و چاپ یک مقدار در زبان کاتلین


اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0