پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

قطعه کد Gradle برای اجرای Standalone Jar در Kotlin
uncocoder  7 ماه پیش  7 ماه پیش
0
0
4


اسنیپ
build.gradle+
length : 0 words : 0 lines : 0