مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

قطعه کد Gradle برای اجرای Standalone Jar در Kotlin

uncocoder  1 سال پیش  1 سال پیش
0
0
7


اسنیپ
build.gradle+
length : 0 words : 0 lines : 0