مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

یک CD - Content Delivery ساده با استفاده از Go Lang
uncocoder  10 ماه پیش  10 ماه پیش
0
1
3

بروز رسانی یا تولید یک دایرکتوری از یک Git Repository دلخواه، از یک Branch دلخواه، در بازه زمانی دلخواه، دایرکتوری مقصد دلخواه به منظور Content Delivery اتوماتیک.اسنیپ
main.go+
length : 0 words : 0 lines : 0