افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

تنظیم DNS در Ubuntu

کاشی زاده  10 ماه پیش  10 ماه پیش
0
0
4

sudo apt update
sudo apt install resolvconf
sudo systemctl start resolvconf.service
sudo systemctl enable resolvconf.service
sudo systemctl status resolvconf.service
sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
sudo systemctl start resolvconf.service