آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر
مشکل عدم دسترسی خریداران پیشین به برخی آموزش ها برطرف شد
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

تنظیم DNS در Ubuntu

کاشی زاده  4 سال پیش  4 سال پیش
0
0
4

sudo apt update
sudo apt install resolvconf
sudo systemctl start resolvconf.service
sudo systemctl enable resolvconf.service
sudo systemctl status resolvconf.service
sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
sudo systemctl start resolvconf.service