آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

تنظیم DNS در Ubuntu

کاشی زاده  3 سال پیش  3 سال پیش
0
0
4

sudo apt update
sudo apt install resolvconf
sudo systemctl start resolvconf.service
sudo systemctl enable resolvconf.service
sudo systemctl status resolvconf.service
sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
sudo systemctl start resolvconf.service