مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Mount VHD Disk Automatically


کاشی زاده  4 سال پیش  4 سال پیش
0
1
4

Batch File برای Attach کردن سریع VHD


با استفاده از این ابزار می توانید درایو های مجازی را با یک کلیک در ویندوز Attach کنید .
برای استفاده از این ابزار به جای VHD_ADDRESS آدرس فایل VHD را درج کنید .
حتما فایل را به صورت run as administrator اجرا کنید.


اسنیپ
VHD Attacher.bat+
length : 0 words : 0 lines : 0