پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

class RuntimePermissionsActivity
mooo0h  4 ماه پیش  4 ماه پیش
0
1
1

class RuntimePermissionsActivity


اکتیویتی کلاس اجازه دسترسی اجرا


اسنیپ
RuntimePermissionsActivityنحوه استفاده در اکتیویتی+
length : 0 words : 0 lines : 0