مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

SharedPreferences
mooo0h  8 ماه پیش
0
1
3

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.اسنیپ
SharedPreferences.kt+
length : 0 words : 0 lines : 0