مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

SharedPreferences

mooo0h  2 سال پیش
0
1
4

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.اسنیپ
SharedPreferences.kt+
length : 0 words : 0 lines : 0